اختتامیه اولین جشنواره ملی سالانه خیام
در مورخ 24/2/1397 همراه با نشت علمی در دانشگاه نیشابور باهمکاری خانه ریاضیات

20180513_183228