/گالری تصاویر
­

جلسه شورای علمی اجرائی خانه ریاضیات بامنتخبین شورای پنجم

جلسه شورای علمی اجرائی خانه ریاضیات بامنتخبین شورای پنجم نیشابور در روزیکشنبه مورخه1396/04/25 درمحل خانه ریاضیات تشکیل گردید. دراین جلسه پیرامون عملیات اجرائی بوستان ریاضیات وبرنامه های خانه ریاضیات بحث وتبادل نظر گردید.

اختتامیه کارگاه های آموزش ریاضی ترم تابستان۹۵

مراسم اختتاميه كارگاه هاي ترم تابستان خانه رياضيات در روزهاي سه شنبه95/5/12 وپنج شنبه 95/5/14 درمحل دبستان بقراط برگزار گرديد. اين كارگاه هابه مدت 15 جلسه براي دانش آموزان ابتدائي ومتوسطه اول ودوم ازمورخه 95/4/8 درمحل دبستان بقراط برگزارگرديدوتعداد470 دانش آموزباحضور30 همكارمدرس دراين كارگاه هاي آموزش رياضي شركت داشتند.