/همایش کشوری
­

شرکت اعضاء خانه ریاضیات نیشابور درکنفرانس آموزش ریاضی شیراز

تعداد4نفر از اعضاءشوراي علمي اجرائي خانه رياضيات نيشابور دركنفرانس آموزش رياضي درشهرشيراز درنيمه دوم شهريور ماه برگزارميگردد،جهت برپايي نمايشگاه دستاوردهاي ودست سازه هاي رياضي شركت خواهند نمود.

شرکت اعضاء خانه ریاضیات نیشابور درجلسه مجمع عمومی وهمایش خانه های ریاضیات ایران

تعداد3 نفرازاعضاء شوراي علمي اجرائي خانه رياضيات نيشابور به دعوت شوراي خانه هاي رياضيات ايران درشهرستان ملكان ازتوابع آذربايجان شرقي در روزهاي27 و28 و29 مردادماه در اين همايش وجلسه شركت خواهندنمود.خانه رياضيات نيشابور عضو هيئت مديره شوراي خانه هاي رياضيات ايران ميباشد.