برگزاری مسابقه کشوری چالش ببراس در خانه ریاضیات
دومین مرحله برگزاری چالش ببراس در مورخه جهارشنبه 1396/11/25 در محل نمایندگی مسابقه ( خانه ریاضیات نیشابور)برگزار میگردد.این مسابقه همزمان در سراسر کشور به صورت انلاین انجام میگردد.