دهمین جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو در نیشابور

نظر به اینکه نمایندگی برگزاری دهمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات که یکی از بزرگترین برنامه های بین المللی دانش اموزی است و با هدف ترویج وعلاقه مند کردن دانش اموزان به ریاضیات و توجه به رشد خلاقیت و ارتقای اموزش ریاضی با رویکرد حل مسله به خانه ریاضیات نیشابور واگذار شده است
امید است که با عنایت مدیران تلاشگر شاهد ترویج هرچه بیشتر ریاضیات بین دانش اموزان شهرستان و حضور موفق آنها در این جشنواره بین المللی باشیم.