اولین جلسه کمیته علمی جهت هماهنگی برگزاری مسابقه تیمی ریاضی بزرگداشت حکیم عمر خیام در سال 97 اولین جلسه کمیته علمی جهت هماهنگی برگزاری مسابقه تیمی ریاضی بزرگداشت حکیم عمر خیام در اردیبهشت 97 در مورخه 20/10/96 در محل خانه ریاضیات تشکیل گردید.ر این جلسه پیرامون نحوه طرح سوال و اطلاع رسانی و جوایز رتبه های برتر- و هماهنگی با دانشگاه بحث و تبادل نظر گردید.