طی قراردادی با نمایندگی استان خراسان رضوی خانه ریاضیات نیشابور بعنوان نماینده مسول برگزاری مسابقات ریاضی کانگورو؛ مسابقه ببراس ؛ مسابقه ببراس؛ در سال 96-97 انتخاب شد.

DSC_0641

DSC_0643