دومین جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره خیام

مورخه : 1400/1/19

محل برگزاری خانه ریاضیات