جلسه هماهنگی جهت برگزاری مسابقه ریاضی خیام

مقطع ابتدایی در بازده زمانی اردیبهشت 1400  با حضور جناب آقای بهمدی معاونت آموزش ابتدایی شهرستان نیشابور و سرکار خانم خیرابادی کارشناس تکنولوژی

شورای علمی اجراییخانه ریاضیات نیشابور

مورخه : 28/12/99