جلسه توجیهی طرح و برنامه ریزی عشایر در خانه ریاضیات با حضور معاون محترم آموزش و پرورش ؛جناب آقای بهمدی و جناب آقای طلایی و راهبر آموزشی آقای حاتمی در جمع همکاران دبستان عشایری خرید خدمات جواد الاِیمه شهر بار در خانه ریاضیات برگزار گردید.