برگزاری کارگاه ریاضی جهت همکاران ابتدایی شهرستان فیروزه  در محل خانه ریاضیات

مدرس آقای محمدیان 4 آذر ماه 98