دانش آموزان درود نیشابور با حضور در آرامگاه خیام ریاضیدان سرشناس ایران-دهه ریاضیات گرامی داشتند.

در این آیین دکتر مظلوم نژاد از مدرسان پیشکسوت ریاضیات ئدر شهرستان- پیرامون شخصیت علمی خیام و تاثیر این نابغه ایرانی بر ریاضیات جهانی ؛برای دانش آموزان دختر

(دبیرستان درود) با هماهنگی خانه ریاضیات نیشابور؛سخنانی ارایه نمود.

گفتنی است انجمن ریاضی ایران در راستای عمومی کردن ریاضیات آشنایی هرچه بیشتر جامعه با کاربرد ریاضیات در زندگی اجتماعی و لزوم توجه بیشتر به علم ریاضی در میان تمامی اقشار جامعه؛ اول تا دهم آبان ماه (دهه ریاضیات) نامگذاری نموده است.