به مناسبت دهه ریاضیات اردوی علمی آموزشی در محیط آرامگاه خیام؛ بزرگ ریاضیدان نیشابوری با هماهنگی خانه ریاضیات نیشابور و همراهی دکتر ظهیر مظلوم نژاد انجام شد.