دانش اموزان مقام آور کشوری ucmas نیشابور در مورخ: 31/5/98 در دیدار با آقای مهر آبادی مدیریت محترم آموزش و پرورش ضمن ارائه کارهای خود هدایایی دریافت نمودند