حضور همکاران مدرس مدارس هفتگانه خرید خدمات تحت پوشش دبیرستان خواجه نصیر در جلسه کارگاههای بازی و ریاضی
باحضور معاونت محترم آموزش ابتدایی جناب آقای محمدی کارشناس تکنولوژی و آقای صدر زاده و کارشناس مسئول ابتدای آقای حسینی. مکان خانه ریاضیات یکشنبه 23/10/97