جلسه شورای معلمان دبستان خرید خدمات شهید سید خلیل رضوی (شهر بار)
موضوع جلسه : الگوهای تدریس ریاضی
با حضور اساتید محترم جناب آقای محمدیان و علومی مدرس ریاضی در محل خانه ریاضیات برگزار شد.
روز سه شنبه مورخ:9/11/97 در مورد روشهای تدریس و وسایل کمک آموزشی تبادل اطلاعات نمودند.