کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی با حضورهمکاران خرید خدمات شهید سید خلیل رضوی (شهربار)
مکان خانه ریاضیات تاریخ 26/10/97