photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۳_۱۳-۳۴-۵۴

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۳_۱۳-۳۴-۵۶

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۳_۱۳-۳۴-۵۷

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۳_۱۳-۳۵-۱۹

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۷_۱۹-۱۵-۵۴

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۷_۱۹-۱۲-۴۶
به اتفاق رئیس مرکزو معاون پرورشی همراه با کارگاه آموزشی در خانه ریاضیات نیشابور.