تعداد4نفر از اعضاءشورای علمی اجرائی خانه ریاضیات نیشابور درکنفرانس آموزش ریاضی درشهرشیراز درنیمه دوم شهریور ماه برگزارمیگردد،جهت برپایی نمایشگاه دستاوردهای ودست سازه های ریاضی شرکت خواهند نمود.