تعداد3 نفرازاعضاء شورای علمی اجرائی خانه ریاضیات نیشابور به دعوت شورای خانه های ریاضیات ایران درشهرستان ملکان ازتوابع آذربایجان شرقی در روزهای27 و28 و29 مردادماه در این همایش وجلسه شرکت خواهندنمود.خانه ریاضیات نیشابور عضو هیئت مدیره شورای خانه های ریاضیات ایران میباشد.