جلسه معارفه دکتر رحمانی دوست از اعضای خانه ریاضیات نیشابور بعنوان رییس دانشگاه دولتی نیشابور

لت حضور معاون وزیر مس.لین شهرستان و نمایندگان محترم شهرستان و مس.لین مجلس شورای اسلامی

مورخ: چهارشنبه: 14/2/ 1401