بازدید آقای دکتر کلیدری مدیریت آموزش و پرورش نیشابور بهمراه ریاست اداره ارشاد از نمایشگاه وسایل بازی و ریاضی خانه ریاضیات بمناسبت روز ملی خیام

مورخ: 24/2/1402