پنجمین حضور اعضای خانه ریاضیات نیشابور در مورخه  4 مرداد 1400