همزمان با بیست یکمین سال تاسیس خانه های ریاضیات ایران شنبه مورخ: 99/6/1 از ساعت 18 الی 20 جلسه قطب سه خانه های ریاضیات که شامل خنه های شمال و شمال شرق میباشد. از طریق اسکایپ برگزار گردید و خانه رباضیات نیشابور گزارشی از فعالیتهای انجام شده جاری را ارایه نمود.