برگزاری کارگاه آموزش ریاضی پایه ها چهارم پنجم و ششم جهت همکاران مدرس شهرستان فیروزه توسط خانه ریاضیات نیشابور

تاریخ شنبه 97/8/26  ساعت 16:30 – 18 پایه ششم  تعداد 50 نفر

ساعت 18:20-  19:40 پایه پنجم  تعداد 45 نفر

 

دوشنبه 97/8/28       ساعت   18-16    پایه چهارم     تعداد 30 نفر

 

جهارشنبه 97/8/30    ساعت   18-16:30  پایه ششم     تعداد 35 نفر

ساعت   19:40 – 18:20  پایه ششم  تعداد 25 نفر

مدرس آقای محمدیان – آقای علومی

محل تشکیل دبیرستان شاهد غرویان