جلسه مجمع عمومی شورای خانه های ریاضیات ایران
جلسه مجمع عمومی شورای خانه های ریاضیات ایران پنجشنبه مورخه 26/7/97 با دعوت قبلی در محل ساختمان انجمن های علمی در تهران تشکیل گردید.
در این جلسه خانه های ریاضیات به طرح دیدگاههای خود در مورد پیشرفت و اهداف خانه های ریاضیات پرداخته و برنامه های سال قبل را ارائه دادند.

IMG_20181022_185304_837

IMG_20181022_185301_023

IMG_20181022_185303_416