کارگاههای ریاضی خانه ریاضیات از مورخه 97/4/6 لغایت 97/5/15در آموزشگاه بقراط شهرستان نیشابور در مقاطع ابتدایی – متوسطه اول و دوم به مدت 15 جلسه در حال برگزاری است.