در روز یکشنبه 1396/10/3 جناب آقای دکتر کاظمی مدیر کل آمورش پرورش خراسان رضوی بهمراه معاونین اداره کل مدیر آموزش پرورش نیشابور آقای دکتر قوامی نژاد ضمن بازدید ازخانه ریاضیات
در جریان روند اجرایی کارهای خانه ریاضیات و بوستان ریاضیات قرار گرفته و از نزدیک در جریان آموزشی دانش آموزان نابینای خانه ریاضیات قرار گرفت.
دانش اموزان نابینای نیشابور جهت آمادگی در مسابقات محاسبات ذهنی جهانی در حال آموزش هستند.

DSC07340

DSC07320

DSC07317

DSC07322

DSC07338

DSC07333

DSC07330

DSC07329