حضور مولفین کتب ریاضی پایه یازدهم در نیشابور

مولفین کتب ریاضی پایه یازدهم جناب آقای دکتر بنی هاشم و دکتر سید صالحی بهمراه جناب آقای دکتر ریحانی مسئول دفتر تالیف
پنجشنبه 1396/9/23

جهت تبادل نظر و بررسی اشکالات مدرسین در نیشابور حضور بهم خواهند رساند.