جلسه شورای علمی اجرائی خانه ریاضیات بامنتخبین شورای پنجم نیشابور در روزیکشنبه مورخه1396/04/25 درمحل خانه ریاضیات تشکیل گردید.
دراین جلسه پیرامون عملیات اجرائی بوستان ریاضیات وبرنامه های خانه ریاضیات بحث وتبادل نظر گردید.
DSC07090