جلسه هم اندیشی

جهت تجلیل از پیشکسوتان ریاضی در اردیبهشت 1401

مورخه: 3 اسفندماه 1400