جلسه شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات نیشابور
سه شنبه مورخ 3/10/98
موضوع: هماهنگی مسابقه ریاضی خیام ؛ چاپ کتاب دکتر طالبیان و برگزاری مسابقه کانگورو