کارگاه بررسی کتب وکاربرد وسایل آموزشی پایه های اول و دوم

باحضور مدرسین مدارس هفتگانه خریدخدمات؛ تحت پوشش دبیرستان خواجه نصیر  زمان یکشنبه مورخه 97/12/12

مدرس : آقای محمدیان مکان خانه ریاضیات نیشابور