بازدید مسولین اداره آموزش پرورش از کارگاه آموزشی خانواده اولیا و دانش آموزان
مسولین اداره آموزش پرورش از کارگاه آموزشی خانواده اولیا دانش آموزان ترم تابستان خانه ریاضیات بازدید نمودند.