دومین جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره خیام

دومین جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره خیام مورخه : 1400/1/19 محل برگزاری خانه ریاضیات