برگزاری کارگاه تولید محتوی ، نرم افزار comtasia

برگزاری کارگاه تولید محتوی ، نرم افزار comtasia و ساخت آزمون آنلاین تاریخ : 27/7/99 دبستان های .شهید خلیل رضوی و شهید علیرضا قدوسی