گزارش کارهای اجرایی خانه ریاضیات در سال قبل و تصمیم گیری کارهای اجرایی سال ۹۸

جلسه هییت امنا خانه ریاضیات نیشابور در سال 98 محل تشکیل دانشگاه نیشابورتاریخ 11/4/98 1- آقای دکتر صادقی ریاست محترم دانشگاه نیشابور 2- آقای دکتر مظلوم نژاد 3- آقای دکتر طالبیان و 4- اقای بهرامی نژاد و 5- جناب آقای طلایی 6- آقای قندهاری مدیر خانه ریاضیات و سرگروه ریاضی شهرستان 7- آقای نعمتی و [...]