کارگاه بررسی کتب وکاربرد وسایل آموزشی پایه های اول و دوم

کارگاه بررسی کتب وکاربرد وسایل آموزشی پایه های اول و دوم باحضور مدرسین مدارس هفتگانه خریدخدمات؛ تحت پوشش دبیرستان خواجه نصیر  زمان یکشنبه مورخه 97/12/12 مدرس : آقای محمدیان مکان خانه ریاضیات نیشابور